Ülikiire interneti püsiühendus nüüd ka maapiirkondades

Oktoobris alustas IKT-ettevõte Levikom esimese ettevõttena ülikiire interneti püsiühenduse pakkumist hajaasustusega piirkondades kõikjal Eestis, sealhulgas ka maapiirkondades. “Meil on võimekus pakkuda kõikjal Eestis ülikiiret interneti püsiühendust oma juhtmeta lairibavõrgu võrgus VirtuaalFiiber tehnoloogia vahendusel alates käesolevast suvest ja paljud kliendid on Levikomi võrguga juba ka liitunud. Nüüd tulime turule erinevate lahendustega nii kodu- kui ka ärikliendile ning pakume neile internetiühenduse pakette kuni kiiruseni 1 GBit/s,” sõnas Levikomi teenuste juht Kuno Peek.

aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud analüüsi kohaselt asuvad ca 30% Eesti majapidamistest (160 000 maja) linnaosades, eramurajoonides ja maapiirkondades, kus neil on tõsiseid probleeme tänapäevase kiire interneti, kiirusega kuni 100Mbit/s, kättesaadavusega. Kõige probleemsem on MKMi uuringu kohaselt olukord hajaasustusega maamajade hulgas, mis moodustavad 15% kogu Eesti majapidamistest.

“Nende majapidamiste jaoks on kiirete püsiühenduste loomine olnud sideettevõtjatele senimaani majanduslikult ebaotstarbekas. Maapiirkondades on pigem keskendutud mobiilse interneti pakkumisele, mis vaatamata headele mõõtmistulemustele ei garanteeri kasutajale stabiilset kiirust igal ajahetkel igale internetiühendusel baseeruva teenuse jaoks. Soovime oma uute tehnoloogiliste lahendustega tulla riigile selle olulise probleemi lahendamisel appi,” selgitas Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimees Peep Põldsamm.

“Oleme viimasel paaril aastal investeerinud oma üle-Eestilise juhtmeta lairibavõrgu VirutaalFiiber arendamisse miljoneid eurosid ning tänasel päeval võime öelda, et kogu Eesti on lairibavõrguga kaetud. Meie hinnangul on enamuses Eesti kohtades parim ja majanduslikult soodsaim võimalus kiire interneti püsiühenduse tagamiseks hübriidlahendus. See tähendab, et lairibavõrgule lisandub teenuse lõppkliendile viimisel raadiosidel põhinev üle õhu püsiühendus,” lisas Põldsamm.

Peep Põldsammi sõnul on üle õhu interneti püsiühendus kvaliteetne, kiire ja kättesaadav kogu Eestis. “Võimalikke maastiku eripäradest (künkad ja orud, tihe mets) tingitud üle õhu püsiühenduse leviprobleeme lahendavad hõlpsasti täiendavad mastid ja repiiterid. Levikomiga sarnast tehnoloogiat kasutavad ja arendavad mitmed Euroopa ja USA tehnoloogiaettevõtted, sh ka sellised globaalsed tehnoloogiahiiud nagu Google Fiber ja AT&T,” täiendas Põldsamm.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, jaeteenuste juht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom testib energiatarbimise andmete kogumist otse mõõteseadmetest

Eleringi eestvedamisel valminud andmevahetusplatvorm Estfeed loob head eeldused nii ettevõtetele kui ka eratarbijatele oma igapäevast energiatarbimist reaalajas jälgida ja juhtida. Estfeedi projekti ühe arenduspartnerina on Eesti IKT-ettevõte Levikom lõpetamas teste energiatarbimise andmete edastamiseks otse mõõteseadmetest. Selleks kasutab ettevõte oma üleriigilist asjade interneti võrku NORAnet.

Levikomi asjade interneti (IoT) ärisuuna juhi Ove Tüksammeli sõnul on koostöös Eleringiga lõppemas tarbimisandmete otse mõõteseadmetest kogumise ja edastamise arendusprojekt. “Lähikuudel suudame tagada andmevahetuse NORAneti võrgus olevatest mõõteseadmetest otse Estfeedi ja selle kaudu võimalikele koostööpartneritele. Kiire andmevahetus otse mõõteseadmetest on oluliseks eelduseks erinevate lõpptarbijatele suunatud reaalajas tarbimise tõhustamist võimaldavate nutilahenduste väljatöötamiseks. Just andmete kogumise ja edastuse võimekus otse mõõteseadmest on senini olnud Eestis üheks oluliseks probleemiks tõhusal energiatarbimise juhtimisel. Usun, et juba lähitulevikus saame me Estfeedi andmeportaali edastada praktiliselt reaalajas tarbimisandmeid erinevatelt elektri,- gaasi ja soojusettevõtetelt,” selgitas Tüksammel. Levikomi asjade interneti võrk NORAnet on Estfeedi platvormi esimene väline andmeallikas. Tüksammeli sõnul on võtnud NORAneti ja Estfeed platvormide integratsioon aega ligi pool aastat.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul loob Levikomi osalemine Estfeedi projektis suurt väärtust just reaalajas tarbimisandmete kogumise kaudu. „Reaalajas andmete edastamist võimaldavaid elektriarvestid pole Eestis praegu levinud, kuid Levikomi asjade interneti võrk  NORAnet pakub võimalust info reaalajas kokku koguda otse nutirakendustest. See on kiirem viis reaalaja andmete koondamiseks ja edastamiseks rakenduste pakkujatele.”

Levikom ehitas enda uue põlvkonna asjade interneti võrgu NORAnet üles baseerudes Actility ThingPark™ Wireless tuumikvõrgu lahendusele ning kasutab nii suure levialaga omni-tugijaamasid kui ka siseruumidesse sobivaid pico-tugijaamasid. Tänaseks on Levikomi NORAneti võrku valideeritud 43 erinevat seadet 13-lt tootjalt. Sinna kuuluvad nii gaasi-, soojuse-, elektri- kui ka veearvestid, samuti erinevad asukohateenused, targa linna ja targa maja seadmed ning tööstuses ja põllumajanduses kasutatavad sensorid. Kokku on Levikomi kontaktvõrgustikus üle 40 seadmetootja paarisaja erineva seadmega.

Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimehe Peep Põldsammi sõnul on asjade internet valdkonnas oluline koostöö partnerite ja arendajatega. “Me ei ürita ise osutada võimalikult palju erinevaid asjade interneti rakendusi, sest kõikides eluvaldkondades ei saa olla ekspert. Levikom keskendub võrguühenduse hulgiteenusena pakkumisele erinevatele nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele IoT teenuste, rakenduste, platvormide ja võrkude pakkujatele läbipaistvatel, võrdsetel ja õiglastel tingimustel,” ütles Peep Põldsamm. Selline lähenemine tagab klientidele teenuste paljususe kõikides valdkondades, reaalse konkurentsi teenusepakkujate vahel ning turu kiire kasvu, kuid samas nõuab tavapärasest erineva võrguarhitektuuri ja -tehnoloogia kasutamist.

Eleringi eestvedamisel on loodud andmevahetusplatvorm Estfeed, mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud energia tarbimisandmetele ligipääsu ning seeläbi korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Estfeed teeb tarbimisandmed tarbija enda loal kättesaadavaks kolmandatele osapooltele ja see loob eelduse nutikamate tarbimist monitoorivate ja juhtivate rakenduste tekkimiseks.  Estfeedi kasutajaliides ehk tarkvõrgu kliendiportaal on esmaspäeval lansseeritud e-elering, kus tarbija saab näha oma tarbimise ja lepingute andmeid, anda energiamüüjatele, rakendustele ja eraisikutele ligipääs oma mõõtepunkti andmetele, jälgida, kes on neid andmeid vaadanud, ning anda esindusõigusi portaalis tegutsemiseks ja tarbimisandmete jagamiseks. Estfeed andmevahetusplatvormi kohta saab rohkem infot aadressilt https://elering.ee/tarkvorgu-arendamine .

Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis ühendab füüsilisi ja virtuaalseid  objekte. Nende  internetiühenduses olevate seadmete toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Sensorite, tarkvara ja elektroonika abil tagatakse seadmete omavaheline suhtlus ning andmete vahetus. Levikom on esimesi üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnet operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni. Lähemalt saab  selle kohta infot aadessilt www.noranet.ee

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiber baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Ove Tüksammel
Levikomi IoT ärisuuna juht
ove.tuksammel@levikom.ee

Uuring: Eesti kodud võrgustuvad järjest enam

Faktum&Ariko poolt läbiviidud uuringu kohaselt kasutab viiendik Eesti majapidamistest oma kodus internetti viie ja enama seadmega. Kaks kolmandikku Eesti majapidamistest kasutavad internetti 2-4 seadmega, internetiühendus on olemas peaaegu kõigis Eesti kodudes. Levikomi hinnangul näitab selline võrgustumine, et kodudes kasvab vajadus järjest kiirema stabiilse internetiühenduse järele, samuti loob võrgustumine head eeldused erinevate asjade interneti rakenduste pakkumiseks.

Uuringu tellinud Eesti IKT ettevõtte Levikom teenuste juhi Kuno Peegi sõnul näitab kodus suure hulga erinevate seadmete internetis kasutamine, et kiire, stabiilse ja mahupiiranguteta interneti kättesaadavus kõikjal Eestis muutub järjest olulisemaks. “Need 20% Eesti kodudest, kus internetis kasutatakse viite või rohkemat seadet, vajavad juba tänasel päeval tõenäoliselt vähemalt 30-50 Mbit/s kiirusega stabiiliset internetiühendust. Kindlasti lähema aasta-paari jooksul vajadus ülikiire ühenduse järele kasvab jõudsalt,” ennustas Kuno Peek. Levikom hakkas juulis pakkuma enda juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM vahendusel kuni 500 Mbit/s ülikiiret interneti püsiühendust. See uudne lahendus on kättesaadav kõikjal Eestis, ka maapiirkondades ning hajaasustusega asulates ja linnades.

Levikomi asjade interneti (IoT) ärisuuna juhi Ove Tüksammeli hinnangul näitavad uuringu tulemused, et inimesed on juba valmis kodumajapidamistele mõeldud asjade interneti (IoT) rakenduste kasutamiseks.  “Eestlased on uutele IT-lahendustele üsna altid. Kui inimesed kasutavad kodudes viite või enamat seadet on nad ilmselt valmis proovima ka erinevaid asjade interneti lahendusi. Käesoleval aastal peaksid Levikomi NORAnetTM võrgule tulema Eesti esimesed asjade interneti rakendused. Esimeses etapis on plaanitavad rakendused mõeldud eelkõige ettevõtetele, näiteks vee- ja soojaarvestite kauglugemine, inventari ja sõidukite asukohateenused või tootmise jälgimine,” selgitas Ove Tüksammel

Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis sisaldab internetiühenduses olevaid seadmeid, mille toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Võrgus täidavad seadmed soovitud käske sensorite, tarkvara ja elektroonika abil, tagades seadmete omavahelise suhtluse ning andmete vahetuse. Levikom on üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnetTM operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni.

Levikomi IT-süsteemide ja turvalisuse üksuse direktor Heikki Kübbar on veendunud, et kõik asjade interneti lahendused vajavad kindlasti põhjalikku testimist minimeerimaks võimalikke turvariske. “Me pigem testime koostöös klientidega uusi lahendusi mõned kuud kauem, mitte ei too kiirustades beeta-versioone turule. Samas võimaldab tänapäevane tehnoloogia erinevaid IoT-ga seotud küberriske edukalt maandada,” ütles Heikki Kübbar.

Faktum&Ariko uuringu kohaselt on 99%-l eestikeelsest Eesti elanikkonnast kodus internetiteenus ja 97%-l teleteenus. Uuring viidi läbi internetiküsitlusena 759 inimese hulgas, valimisse kuulusid ainult eestikeelsed Eesti elanikud.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teleteenuste tootejuht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom tagas ülikiire võrguühenduse Eesti golfi meistrivõistluste ülekandeks

25- 27. augustini Pärnus, White Beach Golfi väljakul peetud Eesti löögimängu meistrivõistlustel tagas Delfi TV otseülekandeks vajaliku ülikiire võrguühenduse Levikom enda juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM vahendusel. Levikom kavatseb VirtuaalFiiberTM-võrgul baseeruvat lahendust hakata pakkuma ka teistele asustatud punktidest eemal korraldatavate jalgratta-, jooksu-, suusa-, golfi- jm spordivõistluste ja ürituste tarbeks, kus on vajalik ülikiire sümmeetriline interneti püsiühendus.

Pühapäeval toimunud Eesti golfi löögimängu meistrivõistluste finaalpäevast tegi otseülekande Delfi TV, mis vajas kvaliteetset ja stabiilset ülikiire interneti püsiühendust just üleslaadimise kanali osas. Selleks paigaldas Levikom võistluspaika 26-meetrisele tõstukile kinnitatud mobiilse tugijaama, millega tagati väljakul asunud Delfi-TV ülekandebussile 100/100 Mbit/s püsiühendus Levikomi VirtuaalFiiberTM-võrgu Audru tugijaamaga. Tõstukile oli võimalik paigaldada ka telekaamerad kõrgvõtete tarbeks.

„Kvaliteetse otseülekande tehnilise korraldamise jaoks on väga oluline just stabiilne üleslaadimiskiirus ja 4G mobiilivõrk seda tagada ei suuda. Seetõttu pöörduski Eesti Golfi Liit otseülekande tehnilise lahenduse osas meie poole ning otsustasime õla alla panna,” sõnas Levikomi teleteenuste tootejuht Kuno Peek. “Paljud spordivõistlused toimuvad tihti suurematest keskustest eemal ning siis on võistluskohta ülikiire internetiühenduse saamiseks sobivaim just juhtmeta püsiühendusel baseeruv tehniline lahendus. Oleme Levikomis viimastel aastatel investeerinud miljoneid eurosid, sealhulgas üleriigilise kaablivaba lairibavõrgu arendamisse ning tänu sellele suudame ülikiiret interneti püsiühendust pakkuda kõikjal Eestis,“ lisas Kuno Peek. Peeki sõnul kavatseb Levikom lähitulevikus hakata pakkuma ratta-, golfi-, jooksu-, suusa- jt. asustatud punktidest eemal toimuvate võistluste, aga ka muude ürituste korraldajatele VirtuaalFiiberTM-võrgul baseeruvatel ülikiirel lairibaühendustel erilahendusi kiireks internetiühenduseks, teleülekanneteks ja ajavõtuks.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Lisainfo:

Kuno Peek, teleteenuste tootejuht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikomi võrguüksust asus juhtima Erik Reinaru

Alates  14. augustist juhib Levikomi võrguüksust pikaajalise kaabel-TV ja internetiäri juhtimise kogemusega Erik Reinaru. Levikomi võrguüksus vastutab ettevõtte üleriigiliste juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM ja asjade interneti võrgu NORAnet planeerimise, arenduse ja opereerimise eest, samuti interneti-, TV-, telefoni-, asjade interneti ja videovalve tuumikvõrkude halduse eest.

„Levikom on otsustanud võtta Eesti hajaasutustega maa- ja äärelinnade piirkondades ülikiire interneti ja sellel toimivate TV-, telefoni jt. teenuste tagamisel vedava rolli, kasutades selleks enda üleriigilist VirtuaalFiiberTM juhtmeta lairibavõrku. Kohalike kommertskanalite vabalevist lahkumine tekitas suure nõudluse just maapiirkondades, mistõttu on hea meel, et meile suuri väljakutseid esitava üleriigilise lairibavõrgu arendust ja opereerimist hakkab juhtima selles valdkonnas ühe pikaajalisema juhtimiskogemusega tippspetsialiste,“ sõnas Levikomi juhatuse esimees Toomas Peek. Peek rõhutas, et Reinaru antud strateegilisele ametikohale valimise eelduseks oli tema selge nägemus Eesti lairiba ja TV-teenuste turu ja väärtusahela toimimisest ning sobivus osanike poolt defineeritud ettevõtte põhiväärtuste ja juhtimise kultuuriga.

Erik Reinaru sõnul on tal Levikomis ainulaadne võimalus rakendada kõiki enda teadmisi ja kogemusi nii lairibavõrkude, kui interneti- ja TV-teenuste alal. „Kiiresti arenev asjade interneti maailm, kus Levikomi on võtnud Eestis avalike võrguteenuste tagamisel pioneeri rolli, oli mulle täiendavaks motivaatoriks,“ ütles Reinaru.

Erik Reinaru on pikaajalise telekommunikatsiooni kogemusega tippspetsialist, olles töötanud Telias (tollane Elion) võrguhalduse alal ning pikaaegse AS STV juhatuse esimehena. Reinaru on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika ja telekommunikatsiooni insenerina.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Lisainfo:

Peep Põldsamm, juhatuse liige, Levikom Eesti OÜ
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom pakub uudset kaablivaba telelahendust

Levikom pakub käesolevast nädalast Eestis turu soodsaimat, uudsel VirtuaalFiiberTM püsiühendusel baseeruvat telepaketti Vaba Levi TV. Tegu on kaablivaba ja seetõttu eelkõige maa- ja haja-asustusega linnapiirkondade jaoks mugava lahendusega, mis sisaldab 25 telekanalit.

Levikomi uudne üle õhu leviv Vaba Levi TV on soodsaima hinnaga võimalus senise tasuta televisiooni vaatamiseks pärast Kanal2 ja TV3 vabalevist lahkumist 1. augustil. Levikomi teleteenuste juhi Kuno Peegi sõnul sisaldab uus pakett kõiki Eesti kanaleid, venekeelseid kanaleid ja samuti spordi-, muusika-, uudiste, laste- ning looduskanaleid. Vaba Levi TV pakett on klientidele saadaval nii koos, kui ka ilma internetiteenuseta. “Juhul, kui klient valib endale ilma interneti püsiühenduseta TV-paketi, siis sellele vaatamata saab klient kasutada tasuta internetti teleri vahendusel, milleks ei ole vaja arvutit.” Enamusel Vaba Levi TV paketis olevatel kanalitel on järelvaatamise võimalus ning mitmed TV-kanalid edastatakse HD-resolutsiooniga.

„Uudse telelahenduse maksumuseks on 4,99 eurot kuus ja kõikidel liitujatel on võimalik uudset teenust proovida ühe kuu tasuta,” selgitas Kuno Peek Levikomi teenuse eeliseid. Ilma internetita paketivariandi korral lisandub alusühenduse kuutasu.

Käesolevast nädalast pakutav telelahendus toimib Levikomi uudse, üle-Eestilise VirtuaalFiiberTM juhtmeta lairibavõrgu baasil, mis on samaväärne kaabliga fiiberühendusega ning on mõeldud just maapiirkonnas ja äärelinnas asuvatele era- ja ridamajadele, maakodudele ja taludele ülikiire, soodsa ja kvaliteetse interneti püsiühenduse tagamiseks. Levikomi võrgutehnoloogia tagab ka selle, et telesignaal ei halvenda kodust internetiühendust. Mitmete täna juba turul olevate lahenduste puhul tähendab televiisori vaatamine tihti seda, et samaaegselt kvaliteetset telepilti ja internetiühendust kodumajapidamises saada ei õnnestu.

„Paljudes Eesti piirkondades on kaabelühenduse kodumajapidamisse toomine päris kallis ja aeganõudev. VirtuaalFiiberTM püsiühendusega liitumine on kaabelühendusest tihti rohkem kui 10 korda odavam, paigaldus võtab aega paar tundi ning saadaval üle Eesti sõltumata asukohast,“ tutvustas Kuno Peek.

Levikom on  viimastel aastatel investeerinud miljoneid eurosid, sealhulgas üleriigilise kaablivaba lairibavõrgu arendamisse ning seetõttu suudab kvaliteetset teenust pakkuda kõikjal Eestis. „Meie VirtuaalFiiberTM püsiühendus loob inimestele kohese võimaluse ka täisteenuse saamiseks, mis sisaldab lisaks televisioonile koos järelvaatamise, salvestamise ja kodukino võimalustega ka ülikiiret interneti püsiühendust, kodutelefoni, videovalvet, pilveteenuseid ja asjade internetti,” lisas Peek.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele juhtmeta lairibavõrgu baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti  opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Levikomi tooteportfellist leiab äärelinnas, külas või maal elav kodu vajadustele sobiva paketi kuni 500 Mbit/s-ni ulatuva interneti püsiühenduse ning ca 100 järelvaatamisega TV-kanali, stopp-TV, kodukino, TV-äppide jm kaasaegsete lisavõimalustega. Kõikide teenuste osutamiseks kasutab Levikom uudset üleriigilist VirtuaalFiiberTM juhtmeta võrku, mis on funktsionaalselt ja kvaliteedilt samaväärne optilise kaabelvõrguga, kuid millega liitumine on kordades odavam ning sobib ka ettevõtete põhi- või varuühenduseks ja kohtvõrkude ühendamiseks.

 

Lisainfo:

Peep Põldsamm, juhatuse liige, Levikom Eesti OÜ
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom kasvatas 2016. aastal ärimahtusid üle kahe korra

Eesti juhtiv IT-taristu-, side- ja meediateenuste ettevõte Levikom Eesti OÜ suurendas 2016. aastal netokäivet üle kahe korra 2,64 mln euroni. 2015. aastal oli ettevõtte käive 1,22 mln eurot. Levikom investeeris eelmisel majandusaastal kokku 1,39 mln eurot, sellest põhivarasse 1,13 mln eurot.

Levikomi juhatuse esimehe ja suurosaniku Toomas Peegi sõnul jätkas ettevõte 2016. aastal enda kasvustrateegiat, mille raames omandati ja ühendati Levikomiga juhtiv IT-taristuteenuste ettevõte Uptime Systems, laiendati enda üleriigilist lairibavõrku ning siseneti asjade interneti (IoT) turule. “Eelmise aasta võtmesündmuseks peame Eestis esimese avaliku üleriigilise asjade interneti võrgu NORAnet avamist,“ ütles Peek. „Me näeme, et asjade interneti näol tegu on tulevikku suunatud ja lähiaastatel kiirelt kasvava ärisuunaga kogu maailmas. Levikom soovib selles valdkonnas olla Eestis alles tekkiva turu kujundaja ja eestvedaja.”

Ettevõte investeeris eelmisel majandusaastal kokku 1,39 mln eurot, sellest 1,13 mln eurot põhivarasse. Põhivara investeeringutest olid 2016. aasta olulisemad üleriigilise kaablivaba lairibavõrgu oluline laiendamine, sh asendati märkimisväärne osa raadiolinkidel toiminud ülekandevõrgust fiiberühenduste vastu Põhja- ja Kesk-Eestis, samuti asendati sadadel klientidel raadiovõrgu terminalid uue põlvkonna seadmete vastu, mis võimaldavad ühenduskiirusi kuni 500 Mbit/s ka kohtades, kuhu kaabel ei ulatu. Eesti esimese avatud asjade interneti võrgu NORAnet käivitamine ning juhtiva IT-taristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Uptime Systems omandamine 2016. aasta märtsis tõstis Levikomi Eesti IT-taristuteenuste turul teisele positsioonile,  mis võimaldas ka ärimahtusid oluliselt kasvatada.

Järsult suurenenud nõudlus ülikiire internetiteenuse järele Eesti madaltihedates linna- ja maapiirkondades, sisenemine asjade interneti turule ja IT taristuteenuste pakkuja omandamine tingis organisatsiooni kiire kasvu. Ettevõtte töötajate arv kasvas 2016. aastal üle kahe korra, jõudes 60 inimeseni. Selle kiire kasvu tulemusena kasvasid 2016. aastal hüppeliselt ka ettevõtte tööjõukulud, kokku üle nelja korra 1,46 mln euroni. Tehtud mahukate investeeringute ja tööjõukulude kiire kasvu tulemusena teenis Levikom 2016 majandusaastal planeeritud tegevuskahjumit 0,35 mln eurot.

Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimehe Peep Põldsammi sõnul plaanib ettevõte käesoleval aastal kasvu kõikides peamistes ärisuundades. “Me jätkame investeeringuid üleriigilise  lairibavõrgu laiendamisse ning sellel toimivate ülikiire interneti,  kaasaegse TV-, telefoni- ja nutivalve teenuste pakkumisse,“ sõnas Põldsamm. „Huvi just maapiirkondades meie kaablivabal lairibavõrgul baseeruvate soodsate ülikiire interneti- ja järelvaatamise, salvestamise jmt lisavõimalustega TV-teenuse vastu suurendab kindlasti ka Kanal 2 ja TV3 hiljutine otsus vabalevist lahkuda.“ Käesoleva aasta aprillis käivitatud teise põlvkonna IoT-võrgu kaudu kavatseb Levikom turule tuua kümneid uusi asjade interneti teenuseid ja lahendusi ning seeläbi kindlustada turupositsiooni ka korporatiivsete IT-taristuteenuste ja -lahenduste valdkonnas. Lisaks orgaanilisele kasvule, näeb Põldsammi sõnul Levikom kasvuvõimalusi jätkuvalt ka turgude konsolideerimises.

Järgneva kolme aasta jooksul kavatseb Levikom investeerida kokku ca 15 mln eurot ning  jõuda tagasi tegevuskasumisse.

 

Levikom on kohalikul kapitalil baseeruv ligi 60 töötajaga Eesti ettevõte, mille IKT alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on maailma esimese avatud väärtusahelaga asjade interneti võrgu NORAnet operaator, rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa® Alliance liige ning tuntud globaalsete tehnoloogiaettevõtete pikaajaline sertifitseeritud partner.  Eestis suuruselt teise korporatiivsete IT-taristuteenuste pakkujana on Levikom ainus, kes suudab koos pakkuda IT taristu- ja sideteenuseid ning IoT-põhiseid ärilahendusi. Levikomi lairibavõrgud katavad rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast, mis teeb Levikomist Eesti juhtiva kaablivaba lairibavõrgu operaatori.

 

Lisainfo:

Peep Põldsamm, juhatuse liige, Levikom Eesti OÜ
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikomi kliendid saavad jätkuvalt õhu kaudu Kanal2-e ja TV3-e vaadata

Levikomi kliente Kanal2 ja TV3 tänane otsus lahkuda vabalevist kuidagi ei mõjuta. Need tuhanded pered Eesti eri paigus, kes seni vaatasid neid kanaleid tasuta üle õhu ja kelle kodus korralik interneti püsiühendus puudub, võivad aga sellest ilma jääda. Levikomi tegevjuhi Meelis Krämanni sõnul saavad kõik, kes soovivad, ka edaspidi Kanal2-e ja TV3-e üle õhu vaadata, liitudes mugavalt ja soodsalt Levikomi võrguga.

„Vabalevist kadumisel saavad kaabelvõrkude levialast väljaspool elavad Eesti inimesed õhu kaudu Kanal2-e koos järelvaatamise, salvestamise ja EPG-ga jätkuvalt näha Levikomi uudse VirtuaalFiiber võrgu kaudu,“ selgitas Krämann.

Kanal2 ja TV3 lahkumine vabalevist loob paljudele kodudele kohese vajaduse moodsate ühenduste järele. Piirkondades, kus kaabliga interneti püsiühendus puudub, jäävad alternatiiviks vaid üle õhu interneti ja TV teenuseid pakkuvad operaatorid: 4G internetti ja TV-d koos pakkuvad operaatorid ning Levikom, kes pakub Eestis ainukesena VirtuaalFiibri kaudu üle õhu ülikiiret interneti püsiühendust koos televisiooniga, millel on mugavusteenused, nagu järelvaatamine, e-saatekava, salvestamine, filmiriiul, meeldetuletuste seadmine, ilmateade, raadiokanalid, meedialehitseja.

4G ühendusel põhineva televisiooni puuduseks on piirkonnas võrgukoormuse kasvust tulenev kvaliteedilangus. See annab eriti tunda näiteks õhtuti. Kui pered vaatavad korraga televisiooni ja surfavad internetis, siis interneti kiirus langeb tunduvalt ja teleripilt hakib. Levikomi privaatse püsiühendusega on interneti kiirused ja telepildi kvaliteet sõltumatud võrgukoormusest ning puuduvad mahupiirangud.

Väljaspool kaabellevi piirkonda on Levikomil Eesti kõige töökindlam interneti ja TV lahendus, mis ei haki ja ei jookse kokku. Levikomi VirtuaalFiibri tehnoloogial põhinev püsiühendus on kiiruselt ja kvaliteedilt samaväärne fiiberoptilise kaabliga.

Kõik, kes soovivad Levikomi üle õhu kiiret internetti koos televisiooniga, palume võtta ühendust Levikomi klienditeenindusega numbril 1213 või tugi@levikom.ee.

Levikom

Levikom on Eesti kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mille IKT alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on maailma esimese avatud väärtusahelaga asjade interneti võrgu NORAnet operaator ning rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa® Alliance liige.
Ärilahenduste poolelt on Levikom Eestis suuruselt teine korporatiivsete IT-taristuteenuste pakkuja ning ainus, kes suudab koos pakkuda IT taristu- ja sideteenuseid ning IoT-põhiseid ärilahendusi. Levikom on tuntud globaalsete tehnoloogiaettevõtete pikaajaline sertifitseeritud partner.
Erakliendi poolelt on Levikom Eesti juhtiv kaablivaba lairibavõrgu operaator. Levikomi juhtmeta lairibavõrgud katavad rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Levikomi VirtuaalFiibri lahenduste tuppatoomine on kaabliga võrreldes keskmiselt 10 korda kiirem ja soodsam.

Lisainfo:

Meelis Krämann, Tegevjuht, Levikom Eesti OÜ
E-post: meelis.kramann@levikom.ee
www.levikom.ee