Levikom viis üleriigilise asjade interneti võrgu 2. põlvkonna tehnoloogiale

Levikom viis enda üleriigilise asjade interneti (IoT) võrgu 2. põlvkonna tehnoloogiale. Kaasaegse tehnoloogiaga avalik asjade interneti võrk katab nüüd Tallinna ja selle lähialasid ning 20 linna üle Eesti. Levikom plaanib kogu riigi katmiseks vajaliku 330 tugijaamani jõuda järgmise aasta lõpuks.

Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on asjade interneti võrgu puhul tegu tehnoloogiaga, mille esimesed kasutajad on äri- ja tööstusettevõtted, mis sisuliselt panevad erinevad seadmed omavahel internetivõrgus suhtlema. “Näeme asjade interneti teenuste ja rakenduste arendamises suurt potentsiaali. Meil on täna juba mitmeid toimivaid lahendusi ning näeme, et üha rohkem ettevõtteid tunneb huvi protsesside automatiseerimise ja digitaliseerimise vastu, et suurendada efektiivsust,” sõnas Põldsamm.

Põldsammi sõnul katab Levikomi uue põlvkonna tehnoloogiaga asjade interneti võrk 60% Eesti elanikkonnast. “Kuna täna kasutavad asjade internetti peamiselt ettevõtted, siis oleme esmalt suunanud investeeringud linnade katmiseks. Maapiirkondade ehk 99% üleriikliku katvuse ja sealhulgas ka siseruumides leviala saavutamiseks paigaldame tulevikus täiendavalt veel üle 600 uue IoT tugijaama. Üle-eestilise katvuse koos maapiirkondadega plaanime saavutada 2021. aasta lõpuks,” lubab Põldsamm.

Levikomi NORAneti nimeline asjade interneti võrk katab lisaks Tallinnale ja selle ümbrusele alates Vääna-Jõesuust ja Keilast kuni Jõelähtmeni ka Tartut, Narvat, Pärnut, Viljandit, Rakveret, Jõhvit, Valgat, Võru, Haapsalut, Kuressaaret, Kärdlat, Paidet, Kundat, Paldiskit, Põltsamaad, Jõgevat, Raplat ja Kohtla-Järvet. Lisaks laiendab Levikom asjade interneti võrku ka vastavalt konkreetsete klientide soovidele ka privaat- ja sisetugijaamade abil. Levikom on investeerinud asjade interneti võrgu ja 5G/IoT-teenuste arendusse ligi 2 miljonit eurot.

Levikomi võrguüksuse direktori Lauri Lodjaku sõnul tagab uus tehnoloogia kvaliteetsema leviala ning kahesuunalise side võrgu ja seadme vahel. “Uus tehnoloogia võimaldab positsioneerida seadet asjade interneti võrgus ilma GPSita, mis tähendab, et seadmete valik, mida võrku saab ühendada, on laiem ning GPS ei koorma seadme akut. Lisaks saame luua virtuaalseid privaatvõrke, paigaldada sisetugijaamasid ning osutada asjade interneti teenuseid ka välisriikides rändlusteenusena, mis on olulised transpordi- ja logistikaettevõtetele,” lisas Lodjak. Uue võrgutehnoloogia tarnis Levikomile IoT ja 5G võrgulahenduste arendaja TEKTELIC Communications Kanadast.

Asjade internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis sisaldab internetiühenduses olevaid seadmeid, mille toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Asjade interneti võrk peab erinevalt mobiilivõrkudest toetama väga erinevaid kasutusvajadusi, lisaks tavapärasele väli- ja siselevile ka siselevi sügaval hoonetes ja maapinnast allpool. Levi planeerimiseks kasutab Levikom Maa-ameti ja Suurbritannia ettevõtte CloudRFi kaasabil loodud ülikõrge resolutsiooniga 3D-võrguplaneerimise süsteemi.

LoRaWAN on raadiotehnoloogia, mis võimaldab väikese energiatarbega luua suure levialaga ühendusi, mis on sobiv asjade interneti rakenduste kasutamiseks.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Fotod IoT tugijaama paigaldamisest: https://photos.app.goo.gl/6AhJCYqoCc58hVGY6

 

Täiendav info

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100, e-post: peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Levikom привел свою сеть интернета вещей к технологии второго поколения

Предприятие Levikom привело свою всеэстонкую сеть интернета вещей к технологии второго поколения. Сеть интернета вещей современной технологии покрывает теперь Таллинн и окрестности, а также и 20 городов по всей Эстонии. Levikom планирует к концу следующего года покрыть сетью всю республику с помощью 330 опорных станций.

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Пеэпа Пылдсамма, в случае интернета вещей речь идет о технологии, первыми пользователями которой являются бизнес- и промышленные предприятия, которые по сути организуют в сети общение разного оборудования между собой. «Мы видим большой потенциал в услугах и развитии приложений интернета вещей. На сегодня у нас много работающих решений и мы видим, что все больше предприятий испытывают интерес к автоматизации и дигитализации процессов для роста эффективности», – сказал Пылдсамм.

По словам Пылдсамма, сеть интернета вещей нового поколения покрывает 60% жителей Эстонии. «Поскольку сегодня интернетом вещей пользуются в основном предприятия, то наши инвестиции направлены именно на покрытие городов. Для покрытия уездов — т.е. 99% территории государства, и в том числе и распространения сети внутри помещений — мы планируем в будущем установить 600 опорных станций IoT. Всеэтонское покрытие вместе с сельскими регионами мы планируем достичь к концу 2021 года», – обещает Пылдсамм.

Сеть интернета вещей Levikom под названием NORAnet помимо Таллинна и окрестностей начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла и Кохтла-Ярве. Плюс к этому Levikom расширяет сеть интернета вещей в соответствии с конкретными нуждами клиента с помощью приватных и внутренних опорных станций. Levikom инвестировал в развитие сети интернета вещей и 5G/IoT-услуг около 2 млн евро.

По словам директора сетевого отдела Levikom Лаури Лодьяка, новая технология обеспечивает более качественную сеть и двустороннюю связь между сетью и вещами. «Новая технология позволяет позиционировать устройство в интернете вещей без GPS, что означает более широкий выбор оборудования, которое сеть может соединить без нагрузки на аккумулятор устройств запросами GPS. Также возможно создать виртуальную приватную сеть, установить внутренние опорные станции и предлагать услуги интернета вещей и во время роуминга за границей, что важно для транспортных и логистических предприятий», – добавил Лодьяк. Новая сетевая технология была поставлена Levikom канадским разработчиком сетевых IoT/5G-решений TEKTELIC Communications.

Интернет вещей или же IoT (Internet of Things) — это сеть, которая объединяет устройства с интернет-соединением, чей принцип работы строится на сборе данных и их обменом между собой. Интернет вещей в отличие в мобильных сетей поддерживает самые разные потребности пользователя и, помимо распространения снаружи и внутри помещений, может распространяться и глубоко внутри зданий или под землей. Для расширения сети Levikom использует систему 3D-планирования со сверхвысокой резолюцией, созданную Земельным департаментом в сотрудничестве с британским предприятием CloudRF.

LoRaWAN — радиотехнология, которая позволяет с малыми энергозатратами создать сеть с множеством подключений, что хорошо подходит для использования приложений интернета вещей.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

фотографии: https://photos.app.goo.gl/6AhJCYqoCc58hVGY6

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom
Тел: 545 10100, e-post: peep.poldsamm@levikom.ee