Levikom ootab ministeeriumilt vastust 5G konkursi osas tehtud kompromissettepanekule

Levikom saatis novembri lõpus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile ettepaneku, mis võimaldab lõpetada kohtuvaidlused 5G sageduslubade konkursi tingimuste üle. Levikomi ettepanek on väljastada 5G sagedusload sagedusalas 3410-3800 MHz nii, et mobiilioperaatorid saaksid koheselt kasutada sagedusressurssi maksimaalses ulatuses, mida võimaldab koordinatsioonilepingu puudumine Venemaaga. 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministrile Kaimar Karule eelmise aasta 29. novembril saadetud kirjas tegi Levikom ettepaneku väljastada konkursi teel sagedusvahemikus 3420-3600 MHz kolm üleriigilist luba kanalilaiusega 60 MHz ning sagedusvahemikus 3600-3800 MHz neli üleriigilist luba, millest kolm liidetaks sagedusvahemikus 3420-3600 väljaantud lubadega. “Sagedusvahemiku 3410-3420 MHz võiks reserveerida kohalikeks ja regionaalseteks sageduslubadeks tööstustarbijatele ja teistele privaatseid 5G-võrkusid vajavatele ettevõtetele ja asutustele, näiteks maanteeametile isesõitvate autode toimimiseks vajaliku targa teedetaristu rajamiseks,” selgitas Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Ministeerium ei ole seni Levikomi kompromissettepanekule vastanud.

Põldsammi sõnul lähtub kompromissettepanek majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poolt kohtuvaidluste raames väljendatud seisukohtadest. “Lähtusime ettepaneku tegemisel kaalutlusest, et mobiilsideoperaatorid saaksid kohe kasutada sagedusressurssi maksimaalses ulatuses, mida võimaldab koordinatsioonilepingu puudumine Venemaa Föderatsiooniga. Iga mobiilioperaator saaks 60 MHz, mida nad saaksid kasutada ka juhul, kui konkursil väljastataks üldse kokku ainult kolm sagedusluba,” selgitas Põldsamm.

Riik on kohtuvaidluse käigus põhjendanud konkursile ainult kolme sagedusloa viimist vajadusega tagada kolme mobiilioperaatori klientidele mobiilse interneti maksimaalne võimalik kiirus olukorras, kus ei saa poolt 5G sagedusalast kasutada, sest Venemaaga puudub koordinatsioonileping. “Juhul kui väljastatakse neli 50 MHz luba ja kolm 60 MHz luba, puudub oluline andmekiiruse erinevus, et see kaaluks üles konkurentsi jõuga vähendamine,” kinnitas Põldsamm. Põldsammi sõnul ei ole Levikomil plaani siseneda 4G teenuste turule, seega on ettevõte valmis leppima senise 30 MHz sagedusloaga alas, mida ei saa mobiilseteks teenusteks veel kasutada. “Oleme valmis osalema oksjonil samas alas täiendavale sagedusressursile, mida oleks võimalik kasutada ka üleriigiliselt,” kinnitas Põldsamm. Levikom soovib 3.5 GHz alas sagedusloa kasutamist jätkata, asendades senise võrgu 5G tehnoloogiaga, lisas Põldsamm.

Põldsamm peab jätkuvalt nii Eesti riigile kui tarbijale kõige kasulikumaks 4-5 sagedusloa väljastamist võrdselt kohe kasutatavas ja piirangutega 5G sagedusalades. “Kompromissettepanek arvestab kindlasti rohkem kolme senise 4G operaatori huvidega, kuna vähendab kardinaalselt uute tegijate turuletuleku tõenäosust ja konkurentsivõimet ning ei teeni seega Eesti tarbijate huvisid parimal moel. Kompromissis tuleb teha kellegi arvelt järeleandmisi teha,” tõdes Põldsamm. “Levikomi kompromissettepanek tähendab aga kahjuks järeleandmiste tegemist Eesti tarbijate arvelt kolme välismaise 4G operaatori kasuks.”

Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul võtsid nad ettepaneku tegemisel arvesse eri osapoolte huvisid. “Juhindusime sellest, et 5G sageduslubade konkurss oleks kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste halduse, innovatsiooni edendamise ning vaba konkurentsi põhimõtete ja praktikaga,” selgitas Põldsamm. Põldsammi sõnul on Levikomi esindajad valmis arutama ka teistsuguste stsenaariumite üle, kui need on kooskõlas Euroopa Liidu senise praktikaga ja hea tavaga.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi juhatuse liige

Tel: 545 10100

Levikom ждет от министерства ответа на компромиссное предложение в отношении конкурса частот 5G

Предприятие Levikom отправило в конце ноября предложение министру внешней торговли и инфотехнологий, которое позволяет завершить судебные споры об условиях конкурса на частоты 5G. Предложение Levikom заключается в том, чтобы распределить частотные разрешения 5G в диапазоне 3410-3800 MHz так, чтобы мобильные операторы смогли бы сразу использовать частотный ресурс в максимальном объеме, что позволяет отсутствие координационного договора с Россией.

В отправленном 29 ноября министру внешней торговли и инфотехнологий Каймару Кару письме Levikom сделал предложение распределить через конкурс три общереспубликанских разрешения в частотном диапазоне 3420-3600 MHz с шириной канала в 60 MHz, а в частотном диапазоне 3600-3800 MHz — четыре общереспубликанских разрешения, три из которых сливаются с выданными тремя в диапазоне 3420-3600. «Частотный диапазон 3410-3420 MHz можно было бы зарезервировать для местных и региональных частотных разрешений, предназначенных для промышленных потребителей и других предприятий и учреждений, которым необходимы приватные 5G-сети — например, для создаваемой департаментом шоссейных дорог смарт-инфраструктуры для беспилотных автомобилей», – пояснил исполнительный руководитель Levikom Пеэп Пыльдсамм. Министерство до сих пор не дало ответа на компромиссное предложение Levikom.

По словам Пыльдсамма, компромиссное предложение исходит из точек зрения министерства экономики и коммуникаций, а также департамента защиты прав потребителей и технического надзора, которые были озвучены в ходе судебных процессов. «Делая это предложение, мы исходим из соображений, что мобильные операторы могли бы сразу же использовать частотный ресурс в максимальном объеме, что позволяет отсутствие координационного договора с Российской Федерацией. Каждый мобильный оператор получил бы 60 MHz, что можно использовать и в случае, если в ходе конкурса будет выдано только три частотных разрешения», – пояснил Пыльдсамм.

Государство в ходе судебного разбирательства обосновало вывод на конкурс только трех разрешений необходимостью обеспечить клиентам трех операторов мобильной связи максимально возможную скорость мобильного интернета в ситуации, где нельзя использовать частоты 5G, потому что с Россией отсутствует координационный договор. «В случае, если будут выданы четыре разрешения на 50 MHz и три разрешения на 60 MHz, то нет особой разницы скорости передачи данных — так что это более весомо, нежели силовое ограничение конкуренции», – подтвердил Пыльдсамм. По его словам, у Levikom нет планов выходить на рынок услуг 4G, так что предприятие готово согласиться с нынешним разрешением в объеме 30 MHz, который еще не нельзя использовать для мобильных услуг. «Мы готовы участвовать в аукционе по дополнительному частотному ресурсу в той же частотном районе, который можно использовать по всей республике», – отмечает Пыльдсамм. Levikom желает продолжить использование частотного разрешения в диапазоне 3.5 GHz, применяя для нынешней сети технологии 5G.

Пыльдсамм по-прежнему считает самым полезным как для государства, так и для потребителей выдачу 4-5 частотных разрешения с равными правами и ограничениями в частотах 5G. «Компромиссное предложение гораздо больше учитывает интересы нынешних трех операторов 4G, поскольку кардинально уменьшает вероятность прихода новых игроков на рынок и конкуренцию, что не отвечает лучшим образом интересам потребителей Эстонии. Компромисс приходится делать за счет уступок кого-то», – признает Пыльдсамм. «Компромиссное предложение Levikom означает, к сожалению, уступки за счет эстонских потребителей в пользу трех зарубежных операторов 4G».

По словам исполнительного руководителя Levikom Пеэпа Пыльдсамма, при составлении предложения были учтены интересы разных сторон. «Мы исходили из того, что конкурс на частоты 5G был бы в контексте принципов и практики Европейского Союза по части администрирования радиочастот, развития инноваций и свободной конкуренции», – пояснил Пыльдсамм. По его словам, представители Levikom готовы обсуждать и другие сценарии, если они согласуются с текущей практикой и добрыми обычаями Европейского Союза.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom

Тел: 545 10100,

e-post: peep.poldsamm@levikom.ee