Levikom kaasab suunatud emissiooniga üle 5 miljoni euro

Eesti telekomiettevõte Levikom kaasab kohalikele investoritele suunatud mitteavaliku emissiooniga vähemalt 5 miljonit eurot ettevõtte tegevusplaani finantseerimiseks. Ettevõte plaanib kaasatud kapitaliga kasvatada interneti- ja teleteenuste pakkumise võimekust ning arendada 5G ja asjade interneti teenuseid. 

Levikom kaasab täiendavat kapitali kahes etapis aastatel 2019-2020. Esimeses etapis kaasab Levikom 2 miljonit eurot Nasdaq CSD-s registreeritud 2-aastase lunastustähtajaga võlakirjade suunatud emissiooni teel, mille mitteavalik pakkumine algas 24. mail. Selle raames pakutakse Levikomi väärtpabereid suunatult kuni 150 investorile.

2020. aastal kavatseb Levikom emiteeritud võlakirjad noteerida Nasdaq First North võlakirjaturul, mis annab investoritele likviidsuse vaba kauplemisvõimaluse tõttu. Kapitali kaasamise teises etapis viib Levikom läbi ka täiendava konverteeritavate võlakirjade või aktsiate suunatud emissiooni (pre-IPO) mahus 3-5 miljonit eurot vastavalt kas Nasdaq First North või Balti börsi lisanimekirjas, mil pakutakse investeerimisvõimalust ka institutsionaalsetele investoritele. Järgneva 3-5 aastase perioodi jooksul kavatseb ettevõte jõuda Nasdaq Balti börsi põhinimekirja, viies läbi aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO).

Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peegi sõnul investeerib ettevõte kahes esimeses etapis kaasatava kapitali valdavalt võrguarendusse ja klientide liitmiseks. “Eestis on ligi 162 000 kodu ja ettevõtet, kus puudub kiire internet, seetõttu on tekkinud väga suur nõudlus meie VirtuaalFiiber-internetivõrgu ja teleteenusega liitumise vastu. Selleks, et klientide ootustele vastata, peame kasvatama enda võimekust klientide ühendamiseks meie ülikiire lairibavõrguga,” rääkis Peek.

Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on rõõm kuulda, et Levikom on otsustanud siseneda avalikule turule ja mõelnud põhjalikult läbi sammud liikumaks esmalt Nasdaq First North turule ja seejärel börsi põhinimekirja. “First North on suurepärane platvorm kasvuambitsiooniga ettevõtetele, kes soovivad saada osa kõigist avalikul turul olemise hüvedest. Loodan, et ettevõtte plaanid saavad parimal viisil teostatud,” rääkis Ots.

“Esimesest emissioonist laekuva kapitali abil plaanime luua võrguühendused juba täna ootejärjekorras olevatele klientidele, arendada 5G ja asjade interneti teenuseid ja -võrku ning investeerida ettevõtte laienemisse,” märkis Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Põldsamm lisas, et Levikom asub enda teenuseid pakkuma nii Elektrilevi kui ka Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatavate fiibervõrkude vahendusel, mis vajavad samuti investeeringuid nii võrguarendusse kui ka müüki ja turundusse.

Peegi sõnul on Levikomil lisaks väärtpaberite emissioonile jätkumas ka läbirääkimised suurinvestoriga. “Levikomi osanikud on investeerinud tänaseks ettevõtte arendamisse ligi 5 miljonit eurot. Meie tulevikuplaanidest moodustab väga olulise osa 5G- ja asjade interneti võrkude ja -teenuste arendamine. Seetõttu peamegi läbirääkimisi täiendava suurinvestoriga, kes võimaldaks meil ettevõtet senisest veelgi jõulisemalt kasvatada,” rääkis Peek.

Väärtpaberite emitendiks on ettevõtte emafirma Levikom Holding OÜ. Levikomi kapitalistruktuuri kujundamist nõustasid Ellex Raidla Advokaadibüroo (Sven Papp) ja Keystone Advisers (Tõnis-Martin Kons) ning emissiooni valmistas ette advokaadibüroo KPMG Law (Lauri Liivat). Tegemist ei ole avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses ning seetõttu ei ole vastav prospekt Finantsinspektsioonis kinnitatud.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on 5G/IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub 2017 aastast Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Lisainfo:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100
E-post peep.poldsamm@levikom.ee

Levikom привлечет 5 млн евро через направленную эмиссию

Эстонское телекоммуникационное предприятие Levikom хочет с помощью закрытой направленной эмиссии, ориентированной на местных инвесторов, привлечь не менее 5 млн евро для финансирования планов компании. С помощью привлеченных средств предприятие желает усилить предложения интернета и телевидения, а также развивать услуги 5G и интернета вещей.

Levikom привлечет дополнительный капитал в два этапа в период 2019-2020 годы. Во время первого этапа Levikom привлечет 2 млн евро через размещение долговых обязательств с 2-годовым сроком погашения в центральном депозитарии Nasdaq, закрытое предложение чего стартовало 24 мая. В этих рамках ценные бумаги Levikom предлагаются инвесторам, количество которых не превышает 150 человек.

В 2020 году Levikom планирует нотировать эмитированные долговые обязательства на рынке долговых обязательств Nasdaq First North, что даст инвесторам ликвидность за счет возможности свободной продажи. Привлечение капитала во втором этапе Levikom осуществит также за счет направленной эмиссии конвертируемых долговых обязательств или акций (pre-IPO) в объеме 3-5 млн евро в рамках дополнительного списка Nasdaq First North или Балтийской биржи, который предполагает возможности инвестиций и для институциональных инвесторов. В период последующих 3-5 лет предприятие предпримет усилия по вхождению в основной список биржи Nasdaq Балтия, проведя первичное публичное размещение акций (IPO).

По словам председателя правления Levikom Тоомаса Пеэка, полученные в ходе двух первых этапов средства предприятие инвестирует в основном в развитие сети и подключение клиентов. «В Эстонии около 162 000 домов и предприятий, в которых отсутствует быстрый интернет, поэтому возник большой спрос на подключение к нашей интернет-сети VirtuaalFiiber и услуге телевидения. Для того, чтобы отвечать ожиданиям клиентов, мы должны нарастить наш потенциал по присоединению клиентов к нашей сверхбыстрой широкополосной сети», – сказал Пеэк.

По словам руководителя таллиннской биржи Nasdaq Каареля Отса, отрадно слышать, что Levikom решил выйти на открытый рынок и основательно продумал свои шаги в этом направлении — сначала рынок Nasdaq First North, а после уже основной биржевой список. «First North — это прекрасная платформа для предприятий с амбициями роста, которые хотят получить свою часть от всех преимуществ публичного рынка. Надеюсь, что планы предприятия осуществляться наилучшим образом», – сказал Отс.

«За счет капитала от первой эмиссии мы планируем сделать возможными сетевые подключения для тех клиентов, кто уже сегодня находится в ожидании, а также мы хотим развивать услуги и сеть 5G и интернета вещей, и инвестировать в расширение предприятия», – отметил исполнительный руководитель Levikom Пеэп Пыльдсамм. Также он добавил, что Levikom начнет предлагать свои услуги как посредством оптиковолоконной сети Elektrilevi, так и через подобные сети, проложенные Eesti Andmesidevõrk, что также требует инвестиций и в развитие сетей, и в продажу и маркетинг.

По словам Пеэка, помимо эмиссии ценных бумаг, Levikom продолжит и переговоры с крупным инвестором. «Пайщики Levikom инвестировали на сегодня в развитие предприятия около 5 млн евро. Наши планы на будущее в значительной степени состоят из развития услуги и сети 5G и интернета вещей. Поэтому мы продолжаем переговоры с дополнительным крупным инвестором, который придал бы нашей компании еще более мощное расширение», – сказал Пеэк.

Эмитентом ценных бумаг выступает материнское предприятие Levikom Holding OÜ. Формированию структуры капитала Levikom помогали консультации Raidla Advokaadibüroo (Свен Папп) и Keystone Advisers (Тынис-Мартин Конс), а эмиссию подготавливало адвокатское бюро KPMG Law (Лаури Лийват). Речь не идет о публичном размещении в понимании закона о рынке ценных бумаг и поэтому соответствующий проспект не утверждается Финансовой инспекцией.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пыльдсамм, исполнительный руководитель Levikom
Tel: 545 10100
E-post peep.poldsamm@levikom.ee