Kauaoodatud 5G teenuseid ohustab teadmata ajaks tulevikku lükkumine

Eelmisel kuul väljakuulutatud 5G sageduslubade konkursi tulemused võivad pea peale pöörduda ja tuua kaasa kahjunõuded, sest konkursi aluseks olev raadiosagedusplaan on juba oktoobris lõpust kohtus vaidlustatud. Sellest hoolimata kuulutas riik konkursi välja.

Eesti telekomiettevõtte Levikomi hinnangul on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eesotsas ettevõtlusminister Rene Tammistiga teinud kaks olulist viga. “Esiteks rikuti oluliselt seadusest tulenevaid protseduurilisi nõudeid raadiosagedusplaani muutmiseks. Levikom kasutab konkursile pandud 3400-3800 MHz sagedusalas olevaid sagedusi juba aastast 2007. Samas saime me juhuslikult oktoobris teada, et riik proovib nüüd neid sagedusi, mida kasutavad tuhanded kliendid, jõuga käest ära võtta,” selgitas Levikom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm.

“Teise suure probleemina kuulutas riik kõnealusele sagedusvahemikule välja kolme uue sagedusloa andmise, mis läheb vastuollu nii 5G standardiga kui ka kõigi teiste Euroopa riikide 5G tegevuslubade väljaandmise loogikaga,” lisas Põldsamm. “Milleks otsustati piirata innovaatiliste teenuste loomise ja pakkumise konkurentsi ja väljastada ainult kolm luba 5G sageduse kasutamiseks, on tänaseni suur küsimärk.” Põldsammi kinnitusel takistab selline lähenemine 5G teenuste arendust ja kättesaadavust Eestis.

Kui kohtus raadiosagedusplaani muutmise vaidlustamine edukaks osutub, võib selguda, et riik on 5G sagedused valedel alustel välja jaganud, ettevõtete investeeringud osutuvad asjatuteks ning võivad kaasa tuua kahjunõuded. “Teine negatiivne stsenaarium on, et kohtuvaidluse tõttu ei hakka konkursi võitjad veel aastaid 5G teenuseid arendama, sest riskid on liiga suured,” selgitas Põldsamm.

5G võrk on eeskätt vajalik tööstustele ja ettevõtetele mõeldud uue põlvkonna teenuste jaoks, mis vajavad reaalajas reageerivaid ja ülikõrge sidekindlusega võrke, näiteks isesõitvad sõidukid, droonid, tööstusrobotid, asjade internet ja kaugmeditsiin.

Levikomil Eestis 5G teenuste vallas kõige rohkem kogemusi ja toimivaid teenuseid. “Oleme juba aastast 2016 tegelenud uue põlvkonna teenuste ja lahenduste arendamisega, mida paljud meie kliendid juba kasutavad ning paljud nendest hakkavad vajama 5G-võrgutehnoloogiat,” rääkis Põldsamm. Põldsammi sõnul peaks riik väljastama 5G sageduse kasutamiseks neli või viis luba, et kõik soovijad saaksid 5G teenuseid arendada. Kohalikku 5G sagedusluba võivad vajada ka tööstus-, transpordi- ja meditsiinisektori ettevõtted ja asutused privaatvõrkude rajamiseks, kuna ei saa kasutada sideoperaatori avaliku võrgu teenuseid ülikõrge sidekindluse vajaduse tõttu.

“5G raadiovõrgu tehnoloogial põhinevate teenuste kättesaadavus mõjutab riigi majanduse käekäiku ja elanike heaolu. Eduka digiühiskonnana peaksime Eestis olema 5G teenuste arenduses teerajajad. Riigi poolt oleks väga lühinägelik eelistada vaid suuri mobiilsideoperaatoreid, kes ei ole täna teinud märkimisväärseid pingutusi 5G teenuste arendamiseks,” räägib Põldsamm.

5G võrk eratarbijate kõnede ja andmeside kasutuse jaoks eeliseid ei loo. “Tänased mobiilsidevõrkude eratarbijad saavad 4G võrkudes suuremaid kiiruseid, mistõttu ei peaks riik eelistama 5G lubade väljastamisel suuri mobiilside operaatoreid,” lisas Põldsamm. Levikom on enda õiguste kaitseks pöördunud Konkurentsiameti poole ja vaidlustanud riigi otsuse kohtus.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100
E-post peep.poldsamm@levikom.ee

Запуск долгожданных услуг 5G может быть отложен на неопределенное время

Результаты объявленного в прошлом месяце конкурса на частотные разрешения 5G могут встать с ног на голову и повлечь требования по компенсации ущерба, поскольку план радиочастот, который стал основной для конкурса, уже с конца октября оспорен в суде. Несмотря на это, государство объявило конкурс.

По оценке телекоммуникационного предприятия Levikom, Министерство экономики и коммуникаций во главе с министром предпринимательства Рене Таммистом сделало две существенных ошибки. «Во-первых, были серьезно нарушены исходящие из закона процедурные требования для изменения плана радиочастот. Levikom использует заявленный в конкурсе частотный диапазон 3400-3800 MHz уже с 2007 года. В то же время мы случайно узнаем в октябре, что государство пробует властной рукой отобрать те частоты, которые используют тысячи клиентов», – пояснил исполнительный директор Levikom Eesti Пеэп Пылдсамм.

«Вторая большая проблема — государство объявило предметом переговоров выдачу трех новых частотных разрешений для этого диапазона, что вступает в противоречие как со стандартом 5G, так и с логикой выдачи разрешений на использование 5G всеми другими странами Европы», – добавил Пыльдсамм. «Почему решили ограничить конкуренцию в создании и предложении инновационных услуг, и выдать только три разрешения на использование частот 5G — это на сегодня остается большим вопросом». Как подтверждает Пылдсамм, такой подход тормозит развитие и доступность услуг 5G в Эстонии.

Если суд посчитает оправданным оспаривание изменений плана радиочастот, то может случиться так, что государство распределит частоты 5G на неверном основании и инвестиции предприятий станут бесполезными, что может повлечь требования о компенсации ущерба. «Второй негативный сценарий — из-за судебной тяжбы победители конкурса не смогут еще годы развивать услуги 5G, поскольку риски слишком велики», – пояснил Пылдсамм.

Сеть 5G прежде всего необходима промышленности и предприятиям для предложения услуг нового поколения, которым необходимы реагирующие в реальном времени и сверхбыстрые сети — например, это беспилотные автомобили, дроны, промышленные роботы, интернет вещей и телемедицина.

У Levikom Eesti в сфере услуг 5G больше всего опыта и работающих услуг. «Мы уже с 2016 года занимаемся развитием услуг и решений нового поколения, которые многие наши клиенты уже используют и немало из них потребуют сетевых технологий 5G», – сказал Пылдсамм. По его словам, государство должно выдать для использования частот 5G четыре или пять разрешений, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G. Местные частотные разрешения 5G могут потребоваться и предприятиям и учреждениям промышленного, транспортного и медицинского секторов для создания приватных сетей, поскольку нельзя использовать услуги открытой сети оператора связи из-за потребности в сверхвысокой надежности связи.

«Доступность услуг, базирующихся на технологии радиосети 5G, влияет на судьбу экономики и благополучие жителей. Будучи успешным диги-обществом, мы в Эстонии должны стать первопроходцами в развитии услуг 5G. Со стороны государства было бы очень близоруко предпочитать только крупных операторов мобильной связи, которые на сегодня не приложили заметных усилий для развития услуг 5G», – сказал Пылдсамм.

Сеть 5G не создает дополнительных предпочтений для разговоров и передачи данных частных потребителей. «Сегодняшние мобильные сети обеспечивают частным потребителям в сетях 4G большие скорости, поэтому государство не должно предпочитать при выдаче разрешений 5G крупных мобильных операторов», – добавил Пылдсамм. Levikom для защиты своих прав обратился в Департамент конкуренции и оспорил решение государства в суде.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom
Тел: 545 10100
E-post: peep.poldsamm@levikom.ee