Eestlased ja ukrainlased hakkavad ühiselt asjade internetti arendama

Ukraina presidendi Volodymyr Zelensky eilse ametliku visiidi ajal otsustasid Ukraina ja Eesti üleriigiliste asjade interneti võrkude operaatorid IoT Ukraine ja Levikom Eesti allkirjastada memorandumi, et arendada ühiselt uue põlvkonna asjade interneti (IoT) lahendusi ja teenuseid.

IoT Ukraine asutaja ja presidendi Oleg Stefanyuki sõnul innustas neid eestlastega koostööd edendama presidendi Zelensky ametlik visiit Eestisse ja osalemine kahe riigi digiüritusel Digital Society Sandbox, mis määratles ka presidendi kohtumiste fookuse. “Oleme Levikomiga juba varem koostööd teinud. Näiteks oleme jaganud enda pikaajalisi kogemusi nutikate põllumajanduslahenduste alal – Ukrainas asub Euroopa suurim viljakasvatustööstus ja IoT Ukraine arendab nendega ühiselt asjade interneti teenuseid, rääkis Stefanyuk. “Asjade interneti valdkond kasvab hüppelise kiirusega, seetõttu on vältimatu teha rahvusvahelist koostööd, et rahuldada turunõudlust.”

Levikomi suuromaniku ja juhatuse esimehe Toomas Peegi sõnul on Levikom nelja aasta jooksul asjade interneti äri Eestis üles ehitanud ning otsib nüüd võimalusi rahvusvahelistele turgudele laienemiseks. „Sellise koostöö kaudu maailmaturule sisenemine on kindlasti tulus võimalus. Partnerlus Ukraina turuliidriga võimaldab Levikomil lisaks ligipääsule väga suurele turule realiseerida kogemusi, mis oleme saanud kümnete asjade interneti lahenduste ja teenuste juurutamisest Eestis,” lisas Peek.

IoT Ukraine president Stefanyuk ja Levikomi juhatuse esimees Peek olid ühel meelel, et Ukraina ja Eesti head suhted peaksid kajastuma ka telekommunikatsiooni- ja IT-tööstuse laiaulatuslikus koostöös. “Levikomi ja IoT Ukraine vahel sõlmitud kokkulepe on hea näide eile Eesti ja Ukraina digiministrite vahel sõlmitud koostöömemorandumi esimestest tulemustest,” sõnas Peek.

Levikom Eesti ja IoT Ukraine teevad koostööd mitmes valdkonnas, sealhulgas plaanitakse ühendada asjade interneti võrgud, et ärikliendid saaksid kasutada rändlusteenuseid ja piiriüleseid IoT-teenuseid, näiteks seireteenused logistika ja transpordi valdkonnas. Samuti plaanitakse ühiselt arendada uusi asjade interneti lahendusi ja teenuseid ning jagada kogemusi eri valdkondadest, mida ettevõtted on kohalikel turgudel omandanud ning tutvustada ühiseid huve tööstusharuga seotud organisatsioonides, nagu näiteks LoRa Alliance.

IoT Ukraine on asjade interneti operaator ja teenusepakkuja, mis on Ukrainas rajamas üleriigilist avalikku LPWAN (Low Power Wide Area Network) võrku ning plaanib 2020. aasta lõpuks jõuda 1000 IoT tugijaamani. Ettevõttel on laialdased kogemused nutikate lahenduste pakkumisel paljudes eri valdkondades, sealhulgas vee-, gaasi- ja elektrienergia kauglugemine, nutikas parkimine, jäätmekäitlus, sise- ja väliskeskkonna seire ning nutikas põllumajandus.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom pakub Interneti-, televisiooni-, telefoni-, IT-allhanketeenuseid ja Interneti-lahendusi nii äri- kui ka eraklientidele. Levikom oli maailma esimene asjade interneti operaator, kellel oli avatud väärtusahela põhine ärimudel. Alates 2016. aastast on Levikom lansseerinud üle 60-protsendilise katvusega IoT-võrgu ning tutvustanud paljudele tööstusharudele enam kui 100 erinevat 5G / IoT-põhist lahendust ja teenust. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. 

Lisainfo: 

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: +372 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Oleg Stefanyuk, IoT Ukraine´i president

Tel: +380 683 202263, e-post oleg.stefanyuk@iotukraine.com

Эстонцы и украинцы будут вместе развивать интернет вещей

Во время вчерашнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского, украинский и эстонский операторы республиканских сетей интернета вещей – IoT Ukraine и Levikom Eesti — подписали меморандум о совместном развитии решений и услуг нового поколения интернета вещей (IoT).

По словам основателя и президента IoT Ukraine Олега Стефанюка, развивать сотрудничество с эстонцами их побудил официальный визит президента Зеленского в Эстонию и участие президентов обоих государств в дигитальном форуме Digital Society Sandbox. «С Levikom мы уже сотрудничали и раньше. Например, мы поделились своим большим опытом в сфере смарт-решений в сельском хозяйстве — Украина располагает крупнейшим сектором возделывания зерновых в Европе, и IoT Ukraine вместе с предприятиями этой сферы развивает услуги интернета вещей», – сказал Стефанюк. «Область интернета вещей растет скачкообразно, поэтому международное сотрудничество просто необходимо, чтобы удовлетворить запросы рынка».

По словам крупнейшего совладельца и председателя правления Levikom Тоомаса Пеэка, за четыре года Levikom выстроил в Эстонии бизнес интернета вещей и теперь предприятие ищет возможности расширения на международных рынках. «Выход на мировой рынок через это сотрудничество представляется той возможностью, которая обязательно принесет доход. Партнерство с лидером рынка Украины позволяет Levikom не только получить доступ на крупный рынок, но и реализовать свой опыт внедрения в Эстонии десятков решений и услуг интернета вещей», – добавил Пеэк.

Президент IoT Ukraine Стефанюк и председатель правления Levikom Пеэк согласны с тем, что хорошие отношения между Украиной и Эстонией должны выражаться во всестороннем сотрудничестве в сфере телекоммуникаций и ИТ-промышленности. Заключенное соглашение между Levikom и IoT Ukraine — это хороший пример первых результатов меморандума о сотрудничестве, заключенного вчера между ИТ-министрами Эстонии и Украины.

Levikom и IoT Ukraine сотрудничают во многих сферах — в том числе планируется объединение сетей интернета вещей, чтобы бизнес-клиенты могли бы использовать роуминг-услуги и пограничные IoT-услуги — например, мониторинг в сфере логистики и транспорта. Также планируется совместное развитие новых решений и услуг интернета вещей, и возможность делиться опытом работы в отдельных секторах, в которых трудятся предприятия на местных рынках, а также представлять общие интересы в отраслевых организациях — например, таких как LoRa Alliance.

IoT Ukraine – оперирует и предоставляет услуги в интернете вещей, для чего создается республиканская украинская сеть LPWAN (Low Power Wide Area Network), работу которой к концу 2020 года должны поддерживать 1000 опорных станций IoT. У предприятия большой опыт в предложение смарт-услуг в самых различных секторах, в том числе в удаленном считывания потребления воды, газа и электричества; в сфере умной парковки; в обороте отходов; в мониторинге внутренней и внешней среды и в секторе умного сельского хозяйства.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom предлагает услуги в сфере интернета, телевидения, телефонной связи, сфере ИТ-поставок и ИТ-решений как для бизнес-, так и частных клиентов. Levikom является первым в мире оператором интернета вещей, чья бизнес-модель построена на модели открытой цепи ценностей. Начиная с 2016 года Levikom открыл IoT-сеть с более чем 60-процентным покрытием и представил для многих отраслей более чем 100 5G / IoT решений и услуг. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom

Тел: 545 10100,

e-post: peep.poldsamm@levikom.ee

Олег Стефанюк, президент IoT Ukraine

Тел: +380 683 202263, e-post oleg.stefanyuk@iotukraine.com