Ajutiselt peatatud 5G sageduslubade konkurss sai nüüd kohtult täispiduri

Möödunud kuul 5G sageduslubade konkursi ajutiselt peatanud Tallinna Ringkonnakohus otsustas nüüd konkursi lõplikult seisma panna, kuniks kriitika alla sattunud konkursi küsimus kohtutes lõpuni vaieldakse.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhimõtteliselt välistatud, et sageduslubade jaotamine kolmeks piirab põhjendamatult konkurentsi. “Ettevõtlusvabadusega tagatakse ühest küljest igaühe õigus tegeleda ettevõtlusega, s.o tegevusega, mille eesmärk on eelkõige tulu saamine kauba tootmisest või müügist, teenuse osutamisest jms. Teisalt peab riik tagama õigusliku keskkonna vaba turu toimimiseks, et kaitsta ettevõtjat teiste ettevõtjate õigusvastase tegevuse eest konkurentsi takistamisel või äritegevuse kahjustamisel,” kirjutab kohus Riigikohtu praktikale viidates.

5G sageduslubade konkursi kohtus vaidlustanud Levikomi peamine etteheide riigile seisnebki konkurentsi mahasurumises ning uue põlvkonna võrgu ehk nn asjade interneti sagedusala väljajagamises ainult mobiilsideoperaatoritele.

Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul andis konkursi korraldajatele alguses lootust see, et kohus peatas konkursi esmalt ainult sellepärast, et polnud jõudnud teemasse süveneda. “Nüüd on selgemast selgem, et kiirkorras ja laisalt uue põlvkonna võrgu väljajagamine kitsalt senistele mobiilsideoperaatoritele on viga. Kohus ütleb kenasti, et ilma konkursi sisulise analüüsita ei saa enam teistest turuosalistest üle sõita ning asi suunati menetlemiseks tagasi halduskohtusse,” lisas Põldsamm. “Seni kuni vaidlus läbi pole, ei saa ka konkursiga edasi minna.”

Levikomi juht meenutab, et 5G olemus on selliste teenuste pakkumine nagu näiteks asjade internet, tööstusrobotid, isesõitvad autod ja kaugmeditsiin, mille puhul on kõige olulisem võrgu reaktsioonikiirus ja sidekindlus. “Eksivad need, kes arvavad, et 5G on taaskord üks nutitelefonide asi ja seega kuulub automaatselt mobiilsideoperaatoritele,” lisas Põldsamm.

“Nelja või enama loa väljastamine on 5G standardiga kooskõlas ja ei takistaks ühelgi mobiilioperaatoril ka kiirema interneti pakkumist, kuigi see ei ole 5G tehnoloogia peamine mõte. 5G standardi kohaselt on minimaalne sagedusvahemik 10 MHz ja maksimaalne 100 Mhz, Eestis prooviti peatatud konkursiga välja jagada aga 130 MHz suuruseid tükke. Samas on suurtes Euroopa riikides suurtele telekomidele välja antud 50 või 80 MHz suuruseid sagedusvahemikke ja probleemi pole,” selgitas Põldsamm, kelle sõnul ei õigusta 130 MHz kaupa sageduste jagamist ei teiste riikide praktika ega 5G standard.

5G sageduslubade konkursi eesmärk peaks eelkõige olema see, et 5G teenused muutuksid Eestis võimalikult kiiresti kättesaadavaks,” rääkis Põldsamm. “Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine.”

Põldsammi sõnul peaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andma välja vähemalt neli luba ja jätma ühe kanali regionaalseks kasutuseks tööstustarbijatele, meditsiiniasutustele ja regionaalsetele operaatoritele. “Konkurentsi huvides peaks olema igati tervitatav, et kõik soovijad saaksid 5G teenuseid arendada ja panustada Eesti majanduse arengusse. On endiselt arusaamatu, miks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ekslikult väidab, et kolme loa andmine on ainus võimalik lahendus,” lisas Põldsamm.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Toomas Peek, Levikomi juhatuse esimees

Tel: 5505 225

e-post toomas.peek@levikom.ee

Временно приостановленный конкурс частот 5G теперь полностью остановлен судом

Приостановленный в прошлом месяце конкурс на распределение частот 5G теперь по решению Таллиннского окружного суда полностью остановлен до того, как все спорные вопросы конкурса будут рассмотрены в суде.

По оценке окружного суда, принципиально не исключается, что распределение частот на три разрешения необоснованно ограничивает конкуренцию. «Свобода предпринимательства гарантирует с одной стороны право заниматься бизнесом — это та деятельность, цель которой прежде всего состоит в получении прибыли через производство или продажу товара, оказание услуг и пр. С другой стороны, государство должно обеспечивать правовую среду для работы свободного рынка, чтобы защищать предпринимателя от неправомочных действий других предпринимателей по ограничению конкуренции или в нанесении ущерба бизнес-деятельности», – написано от имени окружного суда в практических комментариях.

Оспаривая в суде конкурс частот 5G, предприятие Levikom указывало на то, что государство оказывает давление на конкуренцию и хочет передать сеть нового поколения — т.е. т.н. интернет вещей — только оператором мобильной связи.

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Пеэпа Пылдьсамма, изначально, лишь приостановив ход конкурса, суд еще давал надежду организаторам конкурса, что речь идет просто о нехватки времени для углубления в тему. «Теперь же яснее ясного, что быстрое и небрежное распределение частот нового поколения только между нынешними операторами мобильной связи — это ошибка. Суд четко заявил, что конкурс без внутреннего анализа впредь не может просто проигнорировать других участников рынка и дело возвращено на рассмотрение обратно в административный суд», – добавил Пыльдсамм. «Пока не прошло рассмотрения, нельзя дальше проводить конкурс».

Руководитель Levikom напоминает, что сеть 5G характеризует предложения таких услуг, как интернет вещей, для чего необходимы реагирующая в реальном времени и сверхбыстрая сеть для, например, промышленных роботов, беспилотных автомобилей и телемедицины. «Ошибаются те, кто полагают, что 5G — это очередная вещь для смартфонов и, значит, это автоматически должно принадлежать операторам мобильной связи», – добавил Пыльдсамм.

«Выдача четырех или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, хотя не это является главной задачей технологии 5G. Минимальная граница частотного диапазона 5G — это 10 MHz и максимальная — 100 Mhz, в Эстонии же попробовали этим конкурсом распределить частоты в диапазоне 130 MHz. В то же время в крупных государствах Европы среди крупных телекоммуникационных компаний частоты были распределены в диапазоне 50 или 80 MHz и проблем с этим не было», – пояснил Пыльдсамм, по словам которого распределение частот 130 MHz необоснованно практикой других государств, да и стандарт 5G этого не предусматривает.

«Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее», – сказал Пыльдсамм. «Искусственное ограничение конкурса выдачей лишь трех разрешений на частоты навесило бы по сути замок на этот рынок и стало бы удушением конкуренции».

По словам Пыльдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. «В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача трех разрешений является единственным возможным решением», – добавил Пылдсамм.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Toomas Peek, Levikom

Тел: 5505 225

E-post: toomas.peek@levikom.ee